des de de
  fins a de


contracte de serveis de socorrisme per les piscines publiques municipals ubicades al carrer salvador Espriu
 • Data de publicació de l'anunci:
  18/05/2017 12:25 (GMT+02:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació provisional:
  01/06/2017 11:10 (GMT+02:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació definitiva:
  16/06/2017 11:54 (GMT+02:00)
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Ajuntament de Solsona C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Impulsor:
 • Expedient:
  CSEO 1/2017
 • Tipologia:
  contracte de serveis
 • Tramitació:
  ordinaria
 • Procediment:
  procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes:
  A. Criteris avaluables de forma automàtica

  Per valorar les ofertes s'assignarà la màxima puntuació de 60 punts, al licitador que hagi presentat l'oferta més avantatjosa. Prenent com a referència aquest valor es calcularan de forma proporcional la resta d'ofertes presentades, d'acord amb la següent fórmula:
  OM*PMO
  VO=_____________
  OF

  VO= valoració de l'oferta
  PMO= puntuació màxima obtenible
  OF= Oferta
  OM= menor oferta vàlidament emesa

  Fins a 60 punts

  Disposar de material de primers auxilis a càrrec de l'empresari. Dotar de DEA la instal·lació. Fins a 10 punts

  Proposar personal que disposi dels següents coneixements:
  -Servei de DEA ; -serveis de primers auxilis i formació de primers auxilis... fins a 5 punts

  Realitzar les tasques de control de clor i de PH a les piscines. Neteja d'insectes i altres al vas d'aigua. Fins a 5 punts

  Control del bon ús de les instal·lacions per part dels usuaris . 5 punts  B. Criteris que depenen d'un judici de valor
  Pla de treball: Proposta d'organització i gestió del servei.
  Priorització de la contractació de socorristes del municipi que disposin de formació, degudament acreditada
  Coneixements de desfibril·ladors externs. Fins un màxim de 15 punts

  PUNTUACIÓ TOTAL 100 Punts
 • Termini de presentació d'ofertes:
  05/05/2017
 • Lloc presentació:
  Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Obtenir informació:
 • Obertura d'ofertes:
  08/05/2017
 • Lloc i Data de Publicació:
 • Observacions:
  La Mesa de contractació es constituirà el primer dilluns hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 12 hores, procedirà a l'obertura dels Sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa continguda en els mateixos.

  Si fos necessari, la Taula concedirà un termini no superior a un dia perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada.

  Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen dels sobres «C», que contenen els criteris la ponderació dels quals depenen d'un judici de valor.

  Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Taula podrà sol·licitar quants informes tècnics consideri precisos, per a la valoració de les mateixes conformement als criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.

  Posteriorment la mesa procedirà a l'obertura del sobre «B»

  La composició de la mesa de contractació es detalla al plec de clàusules administratives particulars

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació