des de de
  fins a de


Contractació de les obres d'urbanització per a la implantació del CEIP el Vinyet
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Data de publicacióde l'adjudicació definitiva :
  20/12/2011 13:48 (GMT+01:00)
 • Obtenir informació:
  Oficina dels Serveis Tècnics Municipals C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Contractació / licitació:
  Sense lots
 • Garantia provisional:
  13.523,69 €
 • Valor estimat del contracte (IVA exclòs):
  450.789,67 €
 • Import IVA:
  81.142,14 €
 • Classificació / Requisits específics:
  Grup G, subgrup 6, categoria C o grup C, subgrup 2,4,6, categoria D
 • Termini d'execució:
  tres mesos i mig
 • Plec de clàusules administratives particulars:

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació