des de de
  fins a de


Contractació de les obres d'urbanització per a la implantació del CEIP el Vinyet
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Data de publicacióde l'adjudicació definitiva :
  20/12/2011 13:48 (GMT+01:00)
 • Obtenir informació:
  Oficina dels Serveis Tècnics Municipals C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Data de publicació de l'anunci:
  04/02/2011 16:28 (GMT+01:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació provisional:
  15/11/2011 04:42 (GMT+01:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació definitiva:
  20/12/2011 13:48 (GMT+01:00)
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Ajuntament de Solsona C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Impulsor:
 • Expedient:
  Obres d'urbanització per a la implantació del CEIP el Vinyet
 • Tipologia:
  contracte d’obres
 • Tramitació:
  ordinaria
 • Procediment:
  procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes:
  Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació que es puntuaran en ordre decreixent:

  - Millores introduïdes en l’obra............................................ de 0 fins a 40 punts
  - Menor preu .................................................................. de 0 fins a 60 punts

  * Per a l’obtenció de les puntuacions corresponents a la baixa econòmica es procedirà de la forma següent:

  El banc de preus a utilitzar sobre el que es proposarà la baixa econòmica serà el del ITEC en la seva última versió.

  La ponderació de l’esmentada puntuació s’efectuarà aplicant la següent fórmula:

  B = Import de la Baixa
  Bm = Baixa mitja
  Bmàx = Baixa màxima
  P = Puntuació

  1. Si B = Bmàx P màx= 60 punts
  2. Si B≥Bm P = Pmàx/10x(B-Bm)/(Bmàx-Bm)+9Pmàx/10
  3. Si B
  Es considerarà baixa temerària, i quedaran excloses de la concurrència les ofertes amb una baixa superior al 10% respecte a l’oferta mitjana.

  * Les millores proposades en el concurs d’adjudicació de les obres d’urbanització del carrer 1 de l’Àrea Residencial Estratègica Cabana del Màrtir de Solsona, són:

  Proposta de millora
  Prolongació de la canalització del col•lector d’aigües pluvials des del punt on actualment travessa la carretera, seguint el mateix itinerari del col•lector d’aigües residuals fins arribar a la llera de la Riera de Lladurs.

  Pressupost d’execució material, segons annex de projecte : 45.545,70 €.
  * Aquesta millora es valorarà unitàriament i no es valorarà propostes d’execució d’una part o fracció.
 • Termini de presentació d'ofertes:
  28/01/2011
 • Lloc presentació:
  Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Obtenir informació:
  Oficina dels Serveis Tècnics Municipals C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Obertura d'ofertes:
  03/02/2011 13.00
 • Lloc i Data de Publicació:
 • Observacions:
  L'obertura d'ofertes s'ha posposat fins el dia 3 de febrer, a les 13 hores atès que el dia 31 de gener no es disposava de la documentació original de totes les propostes.

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació