des de de
  fins a de


Contractació de la gestió de la llar d'infants municipal de Solsona
 • Data de publicació de l'adjudicació definitiva:
  10/08/2011 08:46 (GMT+02:00)
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Ajuntament de Solsona C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Impulsor:
 • Expedient:
  Contractació de la gestió de la llar d'infants municipal de Solsona
 • Tipologia:
  contracte de gestió de serveis públics
 • Tramitació:
  ordinaria
 • Procediment:
  procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes:
  a) Projecte educatiu del centre (de 0 a 30 punts).
  b) Memòria de funcionament de la gestió del centre (de 0 a 20 punts).
  c) Projecte d’explotació que inclourà un estudi econòmic financer de la futura explotació del servei. (de 0 a 10 punts).
  d) L’ampliació de l’horari de prestació de servei, sobre el mínim establert (de 0 a 10 punts).
  e) L’ampliació del servei amb l’oferiment d’altres addicionals, especificant característiques i cost d’aquest (de 0 a 10 punts).
  f) Altres millores ofertades: es valoraran especialment les consistents en el pla de millores en els recursos i equipament auxiliar, el pla de revisió i manteniment de les instal•lacions. (de 0 a 10 punts).
 • Termini de presentació d'ofertes:
  29/03/2011 14:00
 • Lloc presentació:
  Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) C/ Castell, 20 - 25280 Solsona - Telèfon:973480050
 • Obtenir informació:
 • Obertura d'ofertes:
  30/03/2011 12:00
 • Lloc i Data de Publicació:
 • Observacions:
  S'adjunta en el perfil del contractant, a l'apartat d'informació específica, el plec de clàusules que regula aquesta contractació

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació